THÔNG TIN CHI TIẾT

30. Công văn số 557/HĐBCQG-VP

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  557 /HĐBCQG-VP

V/v hướng dẫn tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Hà Nội, ngày  01 tháng 6 năm 2016

                        Kính gửi:  Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Để có cơ sở tổng kết, đánh giá toàn diện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân nhân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, rút kinh nghiệm quá trình chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố tiến hành tổng kết cuộc bầu cử theo mục đích, yêu cầu, nội dung và thời gian như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đánh giá những mặt được, chưa được (ưu điểm, hạn chế) trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức cuộc bầu cử từ khâu chuẩn bị cho đến khâu tổ chức triển khai thực hiện về công tác bầu cử theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan, tổ chức ở Trung ương.

- Từ thực tiễn cuộc bầu cử tại địa phương rút ra những bài học kinh nghiệm, những kiến nghị cụ thể để phục vụ tốt hơn cho các cuộc bầu cử lần sau.

- Tổng kết công tác bầu cử tại các địa phương là cơ sở để Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Yêu cầu

- Thông qua tổng kết, đánh giá những ưu điểm và hạn chế cần khắc phục, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ sau.

- Việc tổng kết bảo đảm khoa học, thiết thực, gọn nhẹ, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Đánh giá quá trình chuẩn bị tổ chức và tiến hành cuộc bầu cử

a) Các bước chuẩn bị bầu cử theo quy định của pháp luật; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử ở địa phương theo Điều 23, 24 và 25 của Luật bầu cử;

b) Việc tổ chức các hội nghị hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (có bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, dân chủ và công bằng không?);

c) Việc tổ chức tiếp xúc cử tri nơi công tác, nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử; việc tổ chức tiếp xúc cử tri để ứng cử viên thực hiện việc vận động bầu cử;

d) Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn bầu cử của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

đ) Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương cho tổ chức bầu cử;

e) Công tác lập và niêm yết danh sách cử tri (chú ý đánh giá những điểm mới trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân);

g) Việc xem xét, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến công tác bầu cử và người ứng cử;

h) Sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức phụ trách bầu cử và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan;

i) Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo ở địa phương, các bộ, ngành ở Trung ương;

k) Việc kiểm tra, giám sát tình hình chuẩn bị bầu cử;

l) Việc tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu và kết quả cuộc bầu cử ở địa phương, nêu rõ nguyên nhân (cơ cấu, số lượng có đảm bảo theo định hướng không ? vì sao ?);

m) Việc tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại;

n) Các vi phạm xảy ra trong công tác bầu cử;

o) Việc sử dụng kinh phí bầu cử.

2. Những bài học kinh nghiệm

a) Về việc chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử;

b) Về việc chuẩn bị nhân sự ứng cử; việc vận động bầu cử;

c) Về việc tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình chuẩn bị bầu cử của Trung ương, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

d) Kinh nghiệm về công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử;

đ) Về công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử;

e) Về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến cuộc bầu cử;

g) Đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử ở địa phương.

3. Kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác tổ chức bầu cử

a) Những kiến nghị liên quan đến việc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về bầu cử và các văn bản có liên quan;

b) Những kiến nghị về công tác tổ chức chỉ đạo;

c) Những vấn đề về tác nghiệp cụ thể.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Việc tổ chức tồng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tiến hành từ cấp xã, huyện, tỉnh đến Trung ương.

IV. THỜI GIAN

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết trong thời gian từ sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội cho đến trước ngày 30/6/2016.

V. KHEN THƯỞNG

Việc khen thưởng đề nghị thực hiện theo Hướng dẫn số 82/HD-BTĐKT, ngày 20/01/2016 của Ban thi đua – khen thưởng Trung ương.

VI. KINH PHÍ

Trích từ kinh phí bầu cử và kinh phí hỗ trợ của địa phương.

*

*          *

Sau khi tiến hành tổng kết, Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã gửi Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử tại địa phương đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và cấp trên trực tiếp. Ủy ban bầu cử cấp tỉnh gửi Báo cáo tổng kết bầu cử tại địa phương đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đề nghị Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở địa phương về Hội đồng bầu cử quốc gia (qua Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia) chậm nhất là ngày 30/6/2016 theo địa chỉ như sau:

- Địa chỉ: Phòng 5A22, Nhà Quốc hội, số 2 Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội;

- Fax: 080.48771 – 08048772;

- Email: vanphonghdbc@qh.gov.vn

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐBCQG (để b/c);

- Các Ủy viên HĐBCQG;

- Các Tiểu ban của HĐBCQG;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN;

- Bộ Nội vụ;

- Sở Nội vụ tỉnh, thành phố;

- Lưu: HC, Văn phòng HĐBCQG;

TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

KT. CHỦ TỊCH

ỦY VIÊN

 

(đã ký)

 

Nguyễn Hạnh Phúc

 

File đính kèm