Chiều 9/6, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Cụ thể như sau:
Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Ngày ban hành: 08/06/2016

Cơ quan ban hành: Hội đồng bầu cử quốc gia

Về một số công việc cần tiếp tục triển khai sau cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày ban hành: 03/06/2016

Cơ quan ban hành: Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia

Về việc hướng dẫn tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày ban hành: 01/06/2016

Cơ quan ban hành: Hội đồng bầu cử quốc gia

Về tình hình, diễn biến trong ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ngày ban hành: 22/05/2016

Cơ quan ban hành: Trung tâm Báo chí bầu cử

Về tình hình, diễn biến trong ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ngày ban hành: 22/05/2016

Cơ quan ban hành: Trung tâm Báo chí bầu cử

Về tình hình, diễn biến trong ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ngày ban hành: 22/05/2016

Cơ quan ban hành: Trung tâm Báo chí bầu cử