1 đại biểu.
Kết quả bầu cử
Tìm Người ứng cử theo vần A,B,C...của tên.

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Tất cả

Họ và tên
Tỉnh - Thành phố Đơn vị bầu cử
Nơi đề cử Loại đại biểu
Dân tộc Giới tính
Sắp xếp theo
Tìm kiếm
Xóa điều kiện
 STT  Họ tên  Ngày sinh  Giới tính  Nơi ứng cử  Tỷ lệ(%)  Kết quả
1 Nguyễn Thái Học 07/02/1972 Nam Phú Yên 84,06% Trúng cử