Chương trình các phiên họp của Hội đồng bầu cử quốc gia

25/03/2016

Căn cứ Nghị quyết số 105/2015/QH13 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Hội đồng bầu cử quốc gia dự kiến thời gian, nội dung các phiên họp của Hội đồng bầu cử quốc gia như sau:

PHIÊN HỌP THỨ NHẤT

1. Thời gian: 12/12/2015.

2. Nội dung

- Ra mắt Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Xem xét, cho ý kiến về:

+ Việc thành lập 3 Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia;

+ Phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia;

+ Dự kiến Chương trình các phiên họp của Hội đồng bầu cử quốc gia.

+ Báo cáo của Ban Công tác đại biểu về việc thành lập Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia và bổ nhiệm Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia.

+ Chương trình các phiên họp của Hội đồng bầu cử quốc gia.

PHIÊN HỌP THỨ HAI

1. Thời gian: 01/2016

2. Nội dung

- Xem xét cho ý kiến về các nội dung:

+ Báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử;

+ Kết quả hoạt động của các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia;

+ Về tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Thông qua Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (khoản 6 Điều14, Điều 35, khoản 3 Điều 58)

PHIÊN HỌP THỨ BA

1. Thời gian: 02/2016

2. Nội dung:

- Xem xét, cho ý kiến về:

+ Tiến độ triển khai công tác bầu cử và một số công việc triển khai trong thời gian tiếp theo.

+ Việc thành lập Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Kết quả hoạt động của các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia.

+ Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Nghe báo cáo về dự kiến về cơ cấu, thành phần số lượng đại biểu Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội chuẩn bị.

- Thông qua nguyên tắc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội ở trung ương và các địa phương.

- Xem xét, cho ý  kiến giải quyết những vấn đề phát sinh (nếu có).

PHIÊN HỌP THỨ TƯ

1. Thời gian: 3/2016

2. Nội dung

- Xem xét, cho ý kiến về:

+ Tiến độ triển khai bầu cử và một số công việc triển khai trong thời gian tiếp theo.

+ Tình hình chuẩn bị công tác bầu cử ở các địa phương.

+ Kết quả hoạt động của các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia.

+ Nghe báo cáo về thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Xem xét, cho ý kiến giải quyết những vấn đề phát sinh (nếu có)

PHIÊN HỌP THỨ NĂM

1. Thời gian: trước 27/4/2016

2. Nội dung:

- Xem xét, cho ý kiến về:

+ Tiến độ triển khai bầu cử và một số công việc triển khai trong thời gian tiếp theo.

+ Kết quả hoạt động kiểm tra đợt 2 của Hội đồng bầu cử quốc gia.

+ Nhân sự những người ứng cử đại biểu Quốc hội và cơ cấu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

+ Về kết quả hoạt động của các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia.

+ Thành lập Tổ bầu cử ở các địa phương.

- Quyết định danh sách phân bổ đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu về các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Quyết định thành lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

- Xem xét, cho ý kiến giải quyết những vấn đề phát sinh (nếu có).

PHIÊN HỌP THỨ SÁU

1. Thời gian: đầu tháng 5/2016

2. Nội dung

- Nghe cáo cáo về tiến độ triển khai bầu cử và một số công việc triển khai trong thời gian tiếp theo.

- Nghe báo cáo về kết quả hoạt động kiểm tra đợt 3 của Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Nghe báo cáo hoạt động của các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Nghe báo cáo tình hình chuẩn bị công tác bầu cử ở địa phương.

- Xen xét, cho ý kiến giải quyết những vấn đề phát sinh (nếu có).

PHIÊN HỌP THỨ BẢY

1. Thời gian: Đầu tháng 6/2016.

2. Nội dung

- Nghe báo cáo kết quả bầu cử, công bố kết quả bầu cử (nếu không có bầu cử thêm, bầu cử lại).

PHIÊN HỌP THỨ TÁM

1. Thời gian: Đầu tháng 7/2016

2. Nội dung

- Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội được bầu.

- Tổng kết về hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia; cho ý kiến về việc khen thưởng các tổ chức, cá nhân trong công tác tổ chức và triển khai bầu cử.