THÀNH VIÊN TIỂU BAN AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

25/03/2016

Theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐBCQG ngày 19/12/2015, Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 13/4/2016 và Nghị quyết số 152/NQ-HĐBCQG ngày 13/4/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia, danh sách thành viên Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội gồm:

TRƯỞNG TIỂU BAN

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

CÁC PHÓ TRƯỞNG TIỂU BAN

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh

Võ Trọng Việt

Phó Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN

Nguyễn Phương Nam

Thứ trưởng Bộ Công an

Lê Quý Vương

CÁC ỦY VIÊN TIỂU BAN

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Nguyễn Xuân Thành

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Vũ Văn Phòng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Triệu Văn Cường

Phó Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh

Trần Đình Nhã

Phó Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh

Lê Việt Trường

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu

Nguyễn Quốc An

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu

Nguyễn Tuấn Anh

   

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Giúp Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia giao;

3. Thành viên của Tiểu ban được sử dụng cán bộ tại cơ quan mình để giúp việc;

4. Tiểu ban xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban; được sử dụng con dấu của Hội đồng bầu cử quốc gia. Kinh phí hoạt động của Tiểu ban nằm trong kinh phí hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiểu ban kết thúc hoạt động khi Hội đồng bầu cử quốc gia kết thúc hoạt động.