THÀNH VIÊN TIỂU BAN NHÂN SỰ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

25/03/2016

Theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐBCQG ngày 19/12/2015, Nghị quyết số 150/NQ-HĐBCQG ngày 13/4/2016 và Nghị quyết số 153/NQ-HĐBCQG ngày 13/4/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia, danh sách thành viên Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo gồm:

TRƯỞNG TIỂU BAN

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

CÁC PHÓ TRƯỞNG TIỂU BAN

Trưởng Ban công tác đại biểu

Trần Văn Túy

Phó Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ VN

Trần Thanh Mẫn

Trưởng ban Dân nguyện

Nguyễn Đức Hiền

CÁC ỦY VIÊN TIỂU BAN

Trưởng  Ban Tổ chức Trung ương

Phạm Minh Chính

Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ

Trần Cẩm Tú

Bộ trưởng Bộ Công an

Tô Lâm

Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Nguyễn Duy Thăng

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Nguyễn Đức Hạnh

 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Giúp Hội đồng bầu cử quốc gia về công tác nhân sự, hồ sơ người ứng cử, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội, lập danh sách đơn vị bầu cử, phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội ở trung ương về địa phương, xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội;

2. Giúp Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo, hướng dẫn và xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bầu cử theo quy định của pháp luật;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia giao;

4. Thành viên của Tiểu ban được sử dụng cán bộ tại cơ quan mình để giúp việc;

5. Tiểu ban xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban; được sử dụng con dấu của Hội đồng bầu cử quốc gia. Kinh phí hoạt động của Tiểu ban nằm trong kinh phí hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiểu ban kết thúc hoạt động khi Hội đồng bầu cử quốc gia kết thúc hoạt động.