THÀNH VIÊN TIỂU BAN VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

25/03/2016

Theo Nghị quyết số 22/NQ- HĐBCQG ngày 19 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng bầu cử quốc gia, danh sách thành viên Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền gồm:

TRƯỞNG TIỂU BAN

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

CÁC PHÓ TRƯỞNG TIỂU BAN

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Phan Trung Lý

Ông Nguyễn Bắc Son

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ

Bùi Thế Đức

CÁC ỦY VIÊN TIỂU BAN

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương

Nguyễn Văn Hùng

Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam

Nguyễn Văn Pha

Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc

Nguyễn Lâm Thành

Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

Lê Như Tiến

Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Đinh Trung Tụng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Trần Anh Tuấn

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Bùi Thanh Sơn

Thứ trưởng Bộ VH, TT & DL

Huỳnh Vĩnh Ái

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Thân Đức Nam

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

Giang Sơn

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu

Ngô Tự Nam

Phó Tổng Giám đốc TTXVN

Nguyễn Hoài Dương

Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình VN

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói VN

Vũ Hải

Trưởng Ban CT-XH, Báo Nhân dân

Phạm Song Hà

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Giúp Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử;

2. Giúp Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia giao;

4. Thành viên của Tiểu ban được sử dụng cán bộ tại cơ quan mình để giúp việc;

5. Tiểu ban xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban; được sử dụng con dấu của Hội đồng bầu cử quốc gia. Kinh phí hoạt động của Tiểu ban nằm trong kinh phí hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiểu ban kết thúc hoạt động khi Hội đồng bầu cử quốc gia kết thúc hoạt động.