Về Ngày bầu cử ĐBQH XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia

Ngày ban hành: 22/11/2015

Cơ quan ban hành: Quốc hội

Về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày ban hành: 04/01/2016

Cơ quan ban hành: Bộ Chính trị