Về một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử

Ngày ban hành: 18/05/2016

Cơ quan ban hành: Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia

Về việc thực hiện chế độ báo cáo trong Ngày bầu cử và nộp Biên bản kết quả bầu cử

Ngày ban hành: 13/05/2016

Cơ quan ban hành: Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia

Hướng dẫn về trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND sau khi danh sách chính thức những người ứng cử đã được niêm yết

Ngày ban hành: 06/05/2016

Cơ quan ban hành: Hội đồng bầu cử quốc gia