Công văn của Văn phòng HĐBCQG về việc gửi Báo cáo và danh sách chính thức những người ứng cử kèm theo số liệu thống kê

Ngày ban hành: 12/04/2016

Cơ quan ban hành: Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia

Công văn của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc bổ sung, chỉnh lý một số mẫu văn bản phục vụ công tác bầu cử ĐBQH, ĐBHĐND.

Ngày ban hành: 09/04/2016

Cơ quan ban hành: Hội đồng bầu cử quốc gia

Bổ sung về độ tuổi ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày ban hành: 04/03/2016

Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức Trung ương