Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày ban hành: 20/01/2016

Cơ quan ban hành: Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày ban hành: 14/01/2016

Cơ quan ban hành:

Tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày ban hành: 15/01/2016

Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông