Về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày ban hành: 28/01/2016

Cơ quan ban hành: Ban Thường trực- UBTƯMTTQVN

Kế hoạch triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày ban hành: 29/01/2016

Cơ quan ban hành: Hội đồng bầu cử Quốc gia

Phân công của Hội đồng bầu cử quốc gia về thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia

Ngày ban hành: 15/12/2015

Cơ quan ban hành: Hội đồng bầu cử Quốc gia