Quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày ban hành: 29/01/2016

Cơ quan ban hành: Hội đồng bầu cử Quốc gia

Quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức Hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố...

Ngày ban hành: 18/01/2016

Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày ban hành: 16/01/2016

Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội