Video hoạt động

Nghị quyết số 434 NQ/HĐBC ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Hội đồng Bầu cử về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII trong phạm vi cả nước

+ Toàn văn danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII do Hội đồng Bầu cử công bố kèm theo Nghị quyết+ Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII theo từng đơn vị bầu cử tỉnh/thành phố+ Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII theo vần A,B,C.

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
_________
Số:  434 NQ/HĐBC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________
 
Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2011
 
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI
TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIII
TRONG PHẠM VI CẢ NƯỚC
 
 
HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
 
Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2001/QH10 và Luật số 63/2010/QH12;
Căn cứ Biên bản xác định kết quả bầu cử của các Ban bầu cử, Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII trong cả nước của Hội đồng bầu cử;
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 tại 183 đơn vị bầu cử trong cả nước.
 
 
TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
CHỦ TỊCH
 (đã ký)
 
Nguyễn Phú Trọng
 

+ Toàn văn danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII do Hội đồng Bầu cử công bố kèm theo Nghị quyết
+ Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII theo từng đơn vị bầu cử tỉnh/thành phố
+ Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII theo vần A,B,C...


In trang
Các bài viết khác