Video hoạt động

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII

Sáng 23/2, tại trụ sở Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để tiến hành hiệp thương thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được bầu làm đại biểu Quốc hội theo dự kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và hiệp thương thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên Trung ương ra ứng cử đại biểu Quốc hội XIII.

In trang
Các bài viết khác