Báo cáo Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (gọi tắt là cuộc bầu cử) được tiến hành trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.

 

 

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ

TIỂU BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

____________

Số: 445/HĐBC-TBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2011

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIII VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011-2016
______________

 

 

Kính gửi:

-         Hội đồng Bầu cử

-         Ủy ban thường vụ Quốc hội

 

 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (gọi tắt là cuộc bầu cử) được tiến hành trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI; với bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, tác động đến tình hình chính trị - xã hội của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, cuộc bầu cử lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức bầu cử chung cả đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong cùng một ngày.

Trong thành công chung của cuộc bầu cử có phần đóng góp quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền. Công tác này đã góp phần làm cho mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử; tạo ra sự nhất trí cao, sự ủng hộ nhiệt tình và sự tích cực tham gia bầu cử của cử tri cả nước. Với ý thức trách nhiệm cao, hơn 61 triệu cử tri đã tham gia bầu cử để lựa chọn ra những người tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Đồng thời, cuộc bầu cử lần này cũng đã được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm trên phạm vi cả nước.

Trên cơ sở các báo cáo tiến độ triển khai công việc của Tiểu ban và báo cáo nhanh kết quả công tác tuyên truyền của các cơ quan, bộ ngành hữu quan (Ban Tuyên giáo trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN...); báo cáo của Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố (khoảng 40 báo cáo tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền của các tỉnh, thành phố); báo cáo của các cơ quan thông tấn báo chí (Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo SGGP, Báo QĐND, Báo Hà Nội mới...), Tiểu ban Tuyên truyền trân trọng báo cáo kết quả công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử với những nội dung chính sau đây:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Công tác chỉ đạo của Tiểu ban đối với hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử

Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử (gọi tắt là Tiểu ban Tuyên truyền) được thành lập theo Quyết định số 05QĐ/HĐBC ngày 9 tháng 2 năm 2011 của Hội đồng bầu cử, với nhiệm vụ giúp Hội đồng Bầu cử chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử theo đúng quy định của pháp luật trong phạm vi cả nước. Ngay sau khi có quyết định thành lập, Tiểu ban Tuyên truyền đã tiến hành phiên họp toàn thể thứ nhất, xây dựng và ban hành văn bản số 24/HĐBC ngày 24/02/2011 về Kế hoạch và nội dung tổng thể công tác thông tin, tuyên truyền để hướng dẫn thống nhất về công tác này trong cả nước. Văn bản này đã được gửi tới các Bộ ngành hữu quan, 63 Uỷ ban bầu cử trong cả nước và các cơ quan thông tấn, báo chí. Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương, các cơ quan, đơn vị hữu quan triển khai công tác thông tin, tuyên truyền theo đúng định hướng và tiến độ của cuộc bầu cử.

 Tiểu ban Tuyên truyền đã chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc của Tiểu ban để phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai kế hoạch và nội dung tổng thể công tác thông tin, tuyên truyền; thành lập Trung tâm báo chí bầu cử để cung cấp thông tin cho báo chí (trungtambaochi@qh.gov.vn); xây dựng trang thông tin điện tử về bầu cử (Website: baucukhoa13.quochoi.vn) nhằm đăng tải, phổ biến các tài liệu thông tin chính thức của Đảng, của Hội đồng bầu cử và các tổ chức phụ trách bầu cử tới nhân dân cả nước; ban hành văn bản đôn đốc các Bộ, ngành hữu quan, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố gửi kế hoạch tuyên truyền nhằm cụ thể hóa kế hoạch và nội dung tổng thể công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử; chỉ đạo biên soạn các tài liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử, như văn bản hợp nhất Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu HĐND; sổ tay bầu cử; Tờ rơi bầu cử, Bản tin bầu cử, Tài liệu hỏi đáp do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo..); tổ chức cung cấp thông tin về diễn tiến của quá trình chuẩn bị bầu cử đến các cơ quan thông tấn, báo chí; chỉ đạo cơ quan báo chí đăng tải Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị quyết công bố danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Tiểu ban đã tổ chức định kỳ các phiên họp toàn thể, các phiên họp giao ban của thường trực Tiểu ban để nắm bắt tình hình tiến độ triển khai công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị hữu quan, chỉ đạo triển khai công tác thông tin, tuyên truyền theo đúng tiến độ đề ra; kịp thời báo cáo và kiến nghị với Hội đồng bầu cử những vấn đề của các địa phương, bộ ngành hữu quan cần được giải quyết kịp thời. Cụ thể, Thường trực Tiểu ban đã chỉ đạo sát sao đối với các đơn vị chuyên môn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ý kiến để lựa chọn 04 bức tranh cổ động về bầu cử và phát hành dưới hình thức đĩa CD tuyên truyền thống nhất trong phạm vi cả nước; cho ý kiến góp ý dự thảo văn bản của Bộ Nội vụ hướng dẫn trình tự tổ chức bỏ phiếu, nội quy, trang trí phòng bỏ phiếu...

Để đảm bảo cung cấp thông tin chính thức về bầu cử đến các cơ quan thông tấn báo chí, Tiểu ban đã cử người phát ngôn của Tiểu ban tham gia hoạt động giao lưu trực tuyến trên báo điện tử Đảng cộng sản VN, Đài truyền hình Việt Nam. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện cho phóng viên nước ngoài tham gia đưa tin tuyên truyền trước và trong ngày bầu cử, Tiểu ban đã có cuộc họp với đại diện các cơ quan, đơn vị hữu quan (Vụ thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao; Vụ Báo chí, Ban Tuyên giáo trung ương; Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; các phòng chức năng của Bộ Công an, Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội; Sở Nội vụ Hà Nội và Bộ Tư lệnh cảnh vệ...) trao đổi phương thức phối hợp giữa các cơ quan trong việc quản lý và bảo đảm cho phóng viên nước ngoài đưa tin khách quan về cuộc bầu cử. Đặc biệt, thông qua việc trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Tiểu ban đối với các cơ quan báo chí trong và ngoài nước (Thông tấn xã Việt Nam, Nhật Báo Trung Quốc, AFP của Pháp), góp phần tuyên truyền hiệu quả vào những điểm mới trong cuộc bầu cử lần này, quy trình thể lệ bầu cử,... 

 Để nắm bắt tình hình và đảm bảo tiến độ triển khai công tác bầu cử tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, lãnh đạo và một số thành viên của Tiểu ban đã  tham gia 03 đoàn đi kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền về bầu cử tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên (đợt 1); Khánh Hòa, Ninh Thuận (đợt 2), Thái Nguyên và Tuyên Quang (đợt 3).

Thông qua các hoạt động trên, Tiểu ban Tuyên truyền đã nắm bắt kịp thời tình hình triển khai công tác thông tin, tuyên truyền; chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền theo đúng tiến độ đề ra,  góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

2. Kết quả triển khai hoạt động tuyên truyền của các cơ quan, Bộ ngành hữu quan

Nhằm thống nhất chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử, Tiểu ban đã có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan như: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, ... trong công tác quản lý hoạt động báo chí; định hướng triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử. Theo chức năng, nhiệm vụ và công việc do Tiểu ban Tuyên truyền phân công, các cơ quan, bộ ngành đã tích cực chủ động triển khai công việc, góp phần quan trọng vào thành công của công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử.

- Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành văn bản số 01-HD/BTGTW ngày 25/2/2011 hướng dẫn tuyên truyền về cuộc bầu cử và văn bản chỉ đạo số 357-CN/BTGTW ngày 18/4/2011 về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử; tổ chức tập hợp dư luận xã hội hàng tuần về cuộc bầu cử; phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc theo dõi, định hướng báo chí tuyên truyền về cuộc bầu cử tại các buổi giao ban hàng tuần; thường xuyên chỉ đạo các cơ quan báo chí trong việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử bảo đảm sự bình đẳng giữa các ứng cử viên, giữa bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; có hình thức tuyên dương, động viên những cơ quan báo chí làm tốt công tác tuyên truyền và lưu ý, nhắc nhở, uốn nắn, rút kinh nghiệm các trường hợp đưa tin không chính xác, không đúng pháp luật. Các tạp chí của Ban (Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Thông tin đối ngoại, Tạp chí Báo cáo viên, Ban tin Thông báo nội bộ...) đều có các bài viết tuyên truyền về bầu cử. Bên cạnh đó, Ban cũng đã tổ chức thành công hội nghị báo cáo viên tuyên truyền bầu cử tại thủ đô Hà Nội và Đà Nẵng.

- Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 661/KH-BTTTT ngày 11/3/2011 về Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông định hướng công tác thông tin, tuyên truyền và cung cấp cho các cơ quan báo chí ở địa phương sử dụng tối đa phương tiện thông tin của mình để thông tin, tuyên truyền hiệu quả về cuộc bầu cử. Bộ đã tổ chức thành công 02 hội nghị tại Hà Nội và tại TP. Hồ Chí Minh tập huấn cho phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và địa phương tuyên truyền hiệu quả về cuộc bầu cử.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 616/KH-BVHTTDL ngày 08/3/2011 về Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử; chỉ đạo các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Tiểu ban Tuyên truyền và Ban Tuyên giáo Trung ương. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền cuộc bầu cử; phát hành về cơ sở các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền cổ động trực quan cuộc bầu cử (1.000 đĩa CD.ROOM mẫu tranh cổ động phục vụ công tác thông tin tuyên truyền tại địa phương; 04 mẫu tranh cổ động đạt giải trong cuộc thi sáng tác; 10 khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Quốc huy và ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh); tổ chức triển lãm và trao giải cuộc thi sáng tạo tranh cổ động tuyên truyền về cuộc bầu cử tại tỉnh Bắc Giang, Phú Yên và TP. Hồ Chí Minh; phối hợp tổ chức triển lãm “Bầu cử Quốc hội – Ngày hội của toàn dân” từ ngày 29/4/2011 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Bộ Nội vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp bảo đảm tiến độ đề ra. Bộ đã tổ chức thành công 02 Hội nghị giao ban trực tuyến về bầu cử đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại 8 điểm cầu (TP. Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nghệ An, Thái Nguyên, Yên Bái, Đắc Lắc). Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ủy ban bầu cử của  63 tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức 07 cuộc tập huấn về công tác bầu cử đối với các thành viên tổ chức phụ trách bầu cử theo địa bàn địa phương và khu vực; kịp thời biên soạn tài liệu Hỏi – Đáp về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hướng dẫn tuyên truyền trong cả nước; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về bầu cử Hội đồng nhân dân,...

- Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bảo tàng Hồ Chí Minh) tổ chức triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử”. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền đã cắt băng khai mạc triển lãm. Thông qua các hình ảnh và hiện vật về hoạt động của các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ năm 1946 đến nay, cuộc triển lãm đã góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao ý thức trách nhiệm của cử tri trong việc bầu cử nói riêng và tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN nói chung. 

Tính đến ngày 30/5/2011, bộ phận phụ trách trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử đã cập nhật 514 đầu tài liệu, 12 album gồm 93 ảnh, 2 phim về Quốc hội,  sử dụng 4 tin bài do các tỉnh gửi ban biên tập trang Web để đưa tin về hoạt động bầu cử tại các tỉnh và phối hợp với Tổ giúp việc Hội đồng Bầu cử trả lời qua email cho các cử tri hỏi qua trang Web về bầu cử. Trung bình số lần truy cập trang tin bầu cử là 4.378,9 lần/ngày.

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành văn bản số 20/HD-MTTƯ-BTT ngày 25/2/2011 hướng dẫn tuyên truyền về bầu cử, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị và tiến hành bầu cử; tập hợp, phản ánh tâm tư tình cảm, nguyện vọng của nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền và Uỷ ban bầu cử; giám sát hoạt động của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về bầu cử; hướng dẫn các nội dung cơ bản về tuyên truyền trong bầu cử và tập trung vào các bước của quy trình hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo của MTTQVN đã phối hợp với các đài VOV, VTC, kênh truyền hình TTXVN, Báo điện tử Vietnamnet và nhiều báo viết tổ chức trả lời  phỏng vấn và tọa đàm trực tuyến về bầu cử với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phối hợp với Ban Thời sự Đài truyền hình Việt Nam đưa nhiều tin, phỏng vấn, làm 04 phóng sự chuyên đề phản ánh kịp thời về các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp với công tác bầu cử.

- Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử trong lực lượng vũ trang được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng. Thực hiện văn bản số 24/HĐBC của Hội đồng Bầu cử ngày 24/02/2011 về Kế hoạch và nội dung tổng thể công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử, Tổng cục Chính trị đã ban hành văn bản số 227/HD-CT ”Hướng dẫn việc triển khai công tác bầu cử trong các đơn vị toàn quân”. Theo đó, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã có nhiều hình thức hoạt động tuyên truyền gắn với yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã hội, cụ thể như: tổ chức hội nghị trực tuyến cho gần 500 cán bộ chủ chốt làm công tác đảng, công tác chính trị về việc quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn về bầu cử; tổ chức Hội nghị báo cáo viên cho 415 báo cáo viên chuyên trách, bán chuyên trách, báo cáo viên kiêm nhiệm tại  khu vực phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và phía Nam. Các cơ quan thông tấn, báo chí, tạp chí chuyên ngành trong toàn quân mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về bầu cử; phối hợp với các cơ quan báo chí ngoài quân đội tuyên truyền về bầu cử và các hoạt động của quân đội hướng tới cuộc bầu cử, nhất là hoạt động sẵn sàng chiến đấu, các phong trào thi đua...Cơ quan Phát thanh, Truyền hình quân đội, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, các báo quân khu, quân chủng đã kịp thời phản ánh toàn diện về công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử với trên 500 tin, bài, ảnh.

- Công tác tuyên truyền đối ngoại về hoạt động bầu cử đã được Bộ Ngoại giao đặc biệt quan tâm, triển khai hiệu quả, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của phóng viên nước ngoài tham gia đưa tin về cuộc bầu cử. Vụ Thông tin Báo chí - Bộ Ngoại giao thường xuyên theo dõi và đánh giá dư luận nước ngoài về cuộc bầu cử đưa vào báo cáo sơ kết dư luận hàng tháng; chủ động dự kiến các vấn đề phóng viên nước ngoài quan tâm và kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tiểu ban Tuyên truyền và lãnh đạo Bộ Ngoại giao về các nội dung phóng viên nước ngoài yêu cầu đưa tin, phỏng vấn. Vụ Thông tin Báo chí – Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học – Văn phòng Quốc hội, Sở Nội vụ TP. Hà Nội, Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội, Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh kịp thời giải quyết các yêu cầu của phóng viên nước ngoài đến địa phương đưa tin công tác chuẩn bị bầu cử, việc ứng cử viên tiếp xúc cử tri, phỏng vấn lãnh đạo Hội đồng Bầu cử và các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử, các bộ ngành hữu quan và Ủy ban bầu cử ở một số địa phương. Trong ngày bầu cử 22 - 5, Vụ Thông tin Báo chí - Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan hữu quan tạo điều kiện cho 25 phóng viên nước ngoài và trợ lý tham gia đưa tin tại các điểm bỏ phiếu ở Hà Nội, nơi có các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đi bỏ phiếu (như 58 Nguyễn Du và một số điểm bỏ phiếu ở quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Long Biên).

3. Kết quả hoạt động tuyên truyền của các cơ quan thông tấn, báo chí TƯ

 Triển khai kế hoạch và nội dung tổng thể công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử của Tiểu ban Tuyên truyền, các cơ quan báo đài ở trung ương đã kịp thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cuộc bầu cử, bao gồm: Kế hoạch số 01-KH/HNM ngày 9/3/2011 của Báo Hà Nội mới về tuyên truyền vận động cuộc bầu cử; Kế hoạch số 359/BC-THVN ngày 14/3/2011 của Đài truyền hình Việt Nam về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử; Kế hoạch số 53/KH-BQP ngày 14/3/2011 của Báo quân đội nhân dân về việc tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử; Kế hoạch số 29-KH/BĐT ngày 15/3/2011 của Báo điện tử ĐCSVN trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; Văn bản số 487/TNVN-TK ngày 8/3/2011 của Đài Tiếng nói Việt Nam tuyên truyền cuộc bầu cử,...). Ngoài ra, hoạt động tuyên truyền về bầu cử các cơ quan báo chí ở địa phương đã được cụ thể hóa trong kế hoạch tuyên truyền bầu cử của từng Tiểu ban Tuyên truyền tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Trong đợt tuyên truyền về cuộc bầu cử lần này, hoạt động của các cơ quan báo chí đã được đánh giá cao cả về chiều rộng và chiều sâu. Với trách nhiệm là cầu nối thông tin giữa cử tri cả nước và bạn bè quốc tế, báo chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền về công tác bầu cử. Nhìn chung, chất lượng các tin bài tốt, đã phản ánh được rõ nét không khí phấn khởi, sự tin tưởng và ý thức trách nhiệm công dân cũng như thái độ tích cực của cử tri. Toàn bộ hệ thống đài phát thanh, đài truyền hình, báo viết, báo điện tử của trung ương và các địa phương đều tăng thời lượng phát sóng và mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên san về bầu cử; kịp thời đưa các tin, bài và ảnh trên báo in và báo điện tử. Nhiều báo đã bố trí phóng viên chuyên trách chuyên viết bài, đưa tin về bầu cử (Báo Nhân dân, Báo đại biểu nhân dân, Báo điện tử Đảng Cộng sản, Báo Hà Nội mới, Báo Thanh niên, Báo Tiền phong, Báo Tuổi trẻ, Báo Đại đoàn kết...).

Có thể nhận thấy rằng, báo chí đã chuyển tải lượng thông tin cập nhật, tương đối đều đặn, đầy đủ và dưới nhiều hình thức phong phú về tiến trình cuộc bầu cử; về nội dung, ý nghĩa của cuộc bầu cử; những nét mới cơ bản của cuộc bầu cử lần này so với các cuộc bầu cử trước đây, cụ thể:

Báo nhân dân (gồm nhân dân hàng ngày, báo thời nay, nhân dân hàng tháng, nhân dân điện tử, nhân dân cuối tuần) đã kịp thời thông tin khá toàn diện về tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử. Thông tin của báo đa dạng, bảo đảm tính toàn quốc, toàn diện và độ chính xác cao đã phản ánh quá trình không khí chuẩn bị bầu cử sôi nổi trong cả nước, sự tham gia tích cực, chủ động của các cấp, các ngành, đoàn thể và sự quan tâm, ý thức trách nhiệm của nhân dân ta đối với cuộc bầu cử. Báo nhân dân hàng ngày đã mở ngay trên trang nhất chuyên mục “Tiến tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử địa biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016” và trên trang 3 chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử"; đăng 792 bài, tin, ảnh, tranh cổ động, văn kiện về bầu cử (trong đó nhân dân hàng ngày có 498 bài, tin, ảnh; nhân dân điện tử 270 bài; nhân dân cuối tuần 20 bài; nhân dân hàng tháng 4 bài, tin, ảnh,...); Đặc biệt, ngày 28/4 báo nhân dân hàng ngày đã ra phụ trương 40 trang đăng toàn bộ Nghị quyết của Hội đồng bầu cử về danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Báo Quân đội nhân dân đã đăng tải hơn 200 tin, bài, ảnh về hoạt động chuẩn bị cho việc bầu cử và phản ánh không khí bầu cử của các địa phương, đơn vị quân đội trong cả nước;  mở các chuyên mục: “Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016”, “Ý kiến cử tri” và “Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội trong quân đội”; kịp thời đăng danh sách 827 ứng cử viên đại biểu Quốc hội; có nhiều bài viết xúc động về các hội nghị tiếp xúc cử tri với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội. Đặc biệt, Báo đã đăng 03 bài phản bác lại quan điểm của các thế lực thù địch xuyên tạc công tác bầu cử ở Việt Nam.

Thông tấn xã Việt Nam đã huy động sự tham gia tổng lực của các đơn vị thông tin đối nội, đối ngoại và quốc tế, như: huy động mạng lưới 63 phân xã trong nước, 27 phân xã ngoài nước và các đơn vị chức năng. TTXVN đã đăng phát hơn 1.000 tin, bài, chủ đề ảnh, phóng sự, ghi nhanh, phỏng vấn trên các bản tin in, báo in, bản tin điện tử, báo điện tử, truyền hình, và trên kênh thông tin đối ngoại với các bản tin tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Trung, báo Việt Nam News (tiếng Anh), báo Le Courrier du VN (tiếng Pháp) và tạp chí Báo ảnh Việt Nam (bằng 8 thứ tiếng). Trong ngày bầu cử, đội ngũ phóng viên của TTXVN đã có mặt tại các vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo của Tổ quốc để mang tới cho hệ thống báo chí trong và ngoài nước những dòng tin, hình ảnh, và phóng sự truyền hình về không khí nô nức của cử tri.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở chuyên trang riêng về bầu cử;  đăng 660 tin bài về bầu cử, đăng tải 37 văn bản, tài liệu chỉ đạo hướng dẫn công tác bầu cử, 68 bài tổng hợp, bài nghiên cứu về Nhà nước và Quốc hội Việt Nam; trả lời 124 câu hỏi của bạn đọc về bầu cử; thực hiện 7 phóng sự ảnh, 19 video clip và phóng sự truyền hình về bầu cử; phối hợp tổ chức giao lưu trực tuyến về bầu cử với chủ đề “Ngày hội non sông” vào ngày 17/5/2011 tại trụ sở của Báo và chương trình giao lưu nghệ thuật chào mừng ngày bầu cử mang tên “Ngày hội non sông” vào ngày 21/5/2011 tại Nhà hát lớn.

 Báo SGGP luôn ổn định chất lượng chuyên mục “Tiến tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016”; thành lập Ban chuyên trách về bầu cử, giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với Tiểu ban Tuyên truyền và Mặt trận Tổ quốc; dành nhiều diện tích trên báo, cũng như vị trí trang trọng cho thông tin, tuyên truyền bầu cử, tăng cường giới thiệu thông tin cần thiết về bầu cử; cử phóng viên đi công tác cơ sở, ghi nhận thông tin chính thức từ các đoàn kiểm tra, giám sát của QH, HĐND; thực hiện nhiều bài phỏng vấn các đồng chí lãnh đạo của Hội đồng bầu cử, các đại biểu Quốc hội khóa XII; giải đáp, làm rõ thắc mắc của cử tri về bầu cử; phối hợp thông tin từ UBTƯ Mặt trận Tổ quốc VN, MTTQ TP Hồ Chí Minh, MTTQ các địa phương để tuyên truyền trên báo; in logo, ápphích về bầu cử và in danh sách ứng cử ĐBQH khóa XIII. Riêng số báo trước ngày bầu cử (ra ngày 21-5), báo SGGP đã tập trung thông tin mọi mặt thời điểm 01 ngày trước khi diễn ra bầu cử. Ngay sau khi bầu cử kết thúc, báo SGGP đã ra số đặc biệt, dành nhiều trang phản ánh không khí bầu cử trên khắp mọi miền đất nước, dành diện tích thích đáng cho bầu cử tại Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, vùng núi cao, vùng khó khăn.

Báo Hà Nội mới cũng tích cực có nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực về cuộc bầu cử. Tính từ ngày 10/3/2011 đến ngày 4/6/2011, trên Báo Hà Nội mới đã đăng tải khoảng 1.000 tin, bài, ảnh, tranh cổ động...tuyên truyền về cuộc bầu cử trong đó có nhiều số báo, nội dung bầu cử được đưa nổi bật trên trang nhất với nội dung và hình thức trình bày sinh động, ấn tượng. Báo Hà Nội mới hàng ngày tăng thêm 16 trang màu đăng tải đầy đủ tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016. Sau ngày bầu cử, cùng với việc kịp thời đưa tin về các phiên họp của UBTVQH, báo còn dành nhiều diện tích đưa tin về hoạt động của Hội đồng Bầu cử, Ủy ban Bầu cử thành phố  đánh giá về những thắng lợi của cuộc bầu cử, đăng tải toàn bộ danh sách 500 người trúng cử ĐBQH và danh sách 95 người trúng cử đại biểu HĐND TP.

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp đã có nhiều bài viết chuyên sâu về bầu cử, về Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Đặc biệt, để góp phần tuyên truyền hiệu quả về cuộc bầu cử, ngày 21/5/2011 Tạp chí NCLP đã phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Ngày hội non sông” tại Nhà hát lớn TP.Hà Nội được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngoài ra, các đài phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương thường xuyên cập nhật tin tức liên quan đến cuộc bầu cử. Đài Truyền hình Việt Nam, ngoài việc phát sóng những thông tin, các hoạt động chuẩn bị bầu cử còn phát chương trình phim tài liệu, phóng sự về bầu cử; thực hiện các chuyên mục chuyên sâu về lịch sử Quốc hội và Hội đồng nhân dân; tổ chức thực hiện thành công các cuộc tường thuật trực tiếp tại các điểm cầu truyền hình, truyền thanh. Đài truyền hình Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các đài phát thanh và truyền hình địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử. Các chương trình ca nhạc, chương trình biểu diễn nghệ thuật được bố trí xen kẽ với công tác tuyên truyền bầu cử đem lại hiệu quả tốt cho công chúng góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử. Nhiều cuộc phỏng vấn, tọa đàm, giao lưu trực tuyến đã thu hút đông đảo cử tri quan tâm theo dõi. Nhiều phóng sự đã phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cử tri tạo bầu không khí sinh hoạt dân chủ trong công tác bầu cử lần này; chuyên mục “Quốc hội với  cử tri” tiếp tục được phát sóng đều đặn trên kênh VTV1. Ban Thanh thiếu niên đã tổ chức thực hiện xê-ri chương trình ”Tôi là cử tri trẻ” phát sóng trên VTV1, VTV6 từ 22/4/2011 đến 22/5/2011; tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu luật bầu cử đại biểu Quốc hội” trên Website VTV6. Đài Truyền hình Việt Nam cũng tổ chức thành công hai buổi truyền hình trực tiếp là “Ngày hội non sông” diễn ra vào ngày 21/5/2011 và “Cầu truyền hình trực tiếp về bầu cử” diễn ra vào ngày 22/5/2011 trên kênh VTV1 đã phản ánh tinh thần phấn khởi, không khí náo nức trong ngày hội lớn của non sông trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến hải đảo, miền núi xa xôi. Đài còn phát các trailer tuyên truyền, cổ động về công tác bầu cử, luật bầu cử và hướng dẫn thể lệ bầu cử.

Đài Tiếng nói Việt Nam đã sớm xây dựng kế hoạch tuyên truyền và đã huy động tất cả các hệ và các báo của Đài tham gia tuyên truyền thành công về cuộc bầu cử. Cụ thể: Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp (VOV1) đã xây dựng chuyên mục “Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” phát sóng trong các chương trình Quốc hội với cử tri; xây dựng hàng loạt nội dung quảng bá về ngày bầu cử; thường xuyên có tin, bài phản ánh kịp thời về các hoạt động liên quan đến bầu cử; thực hiện nhiều cuộc tọa đàm, diễn đàn trực tiếp phản ánh công tác chuẩn bị, triển khai bầu cử, các vấn đề đặt ra trong quá trình bầu cử, đặc biệt là với những huyện đảo, vùng đồng bào có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng chương trình mở với chủ đề “Ngày hội toàn dân” để cầu nối, phản ánh không khí bầu cử ở các tỉnh từ Hà Giang đến Cà Mau vào ngày 22/5/2011; Hệ Văn hóa – Đời sống – Khoa giáo (Hệ VOV2) tổ chức cuộc thi:”Tìm hiểu về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016” từ ngày 4/4/2011 đến ngày 15/5/2011 đã thu hút được sự quan tâm của 13.000 lượt thính giả trong cả nước tham gia. Hệ Âm nhạc – Thông tin – Giải trí (VOV3) phát động đợt vận động đặt lời mới cho các làn điệu dân ca với chủ đề chào mừng ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp và đã lựa chọn được 14 tác phẩm kịp thời dàn dựng, thu thanh, phát sóng phục vụ cho đơt tuyên truyền, tổ chức tọa đàm âm nhạc “Các tác phẩm viết về ngày bầu cử”, giới thiệu một số tiết mục dân ca mới thu thanh về bầu cử. Hệ Phát thanh có hình (VOVTV) đã xây dựng 3 chuyên mục mới gồm chuyêm mục “65 năm Quốc hội Việt Nam”, “Hướng tới Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ” phát trên chương trình Quốc hội với cử tri và chuyên mục “Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và đại biểu HĐND các cấp” phát trong chương trình thời sự hàng ngày với hàng trăm tin bài, phóng sự liên quan đến bầu cử và đã thực hiện được 4 chuyên đề, 2 talkshow và 6 chương trình ca nhạc phản ánh sâu về công tác bầu cử. Hệ Phát thanh dân tộc (VOV4) đã viết, biên soạn, thực hiện hơn 250 tin bài, phỏng vấn, 3 chương trình chuyên đề. Hệ Phát thanh Đối ngoại (VOV5) dành thời lượng đáng kể tuyên truyền về không khí chuẩn bị bầu cử ở các địa phương và sự quan tâm của bạn bè quốc tế đến công tác bầu cử ở nước ta và thực hiện chương tình đặc biệt tuyên truyền đậm nét không khí bầu cử ở 3 miền Bắc, Trung, Nam thông qua 4 bài ghi nhanh về bầu cử vào ngày 22/5/2011. Báo Điện tử VOV News đã phối hợp cùng Hệ VOV2 đưa thông tin về cuộc thi “Tìm hiểu về bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp” lên trang web, cập nhật 116 tin, 38 bài, phỏng vấn, phản ánh, 02 phóng sự ảnh trước và trong ngày bầu cử. Báo Tiếng nói Việt Nam đã xây dựng kế hoạch và triển khai nội dung tuyên truyền với hàng trăm tin, bài, phỏng vấn công tác bầu cử trên các số báo từ đầu năm 2011 đến nay.

Đặc biệt, cuộc bầu cử  lần này diễn ra vào dịp cả nước kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước nên các báo, đài ở trung ương và địa phương đã kết hợp tốt việc tuyên truyền bầu cử với việc đăng tải, giới thiệu, phân tích những quan điểm, tư tưởng của Người về Quốc hội, về bầu cử ĐBQH, HĐND, góp sức làm tăng tính thuyết phục, tính hấp dẫn của đợt tuyên truyền bầu cử về bầu cử.

Nhìn chung, càng gần ngày bầu cử, lượng thông tin, bài viết trên các loại hình báo chí đã tăng về số lượng, thời lượng. Các tin bài, phóng sự, chuyên san, chuyên trang đều nêu bật được sự thay đổi mạnh mẽ theo hướng dân chủ trong công tác chuẩn bị bầu cử; dân chủ trong các bước hiệp thương, lấy ý kiến của cử tri về các ứng cử viên; trong việc bỏ phiếu; nêu bật được những điểm mới của cuộc bầu cử, đáp ứng được mong mỏi của cử tri cả nước.

4. Công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử ở các địa phương

Công tác thông tin tuyên truyền đã được cấp Ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trên tinh thần chủ động, sáng tạo làm phong phú và sôi động không khí của ngày hội lớn. Trong quá trình triển khai công tác tuyên truyền cuộc bầu cử, các địa phương, đơn vị, các ngành chức năng đã có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, đã biết khai thác và phát huy thế mạnh của loại hình trực quan sinh động, phong phú, hấp dẫn, tạo hiệu ứng tốt trong công tác tuyên truyền. Các địa phương đã có nhiều hình thức và nhiều việc làm thiết thực để tuyên truyền về cuộc bầu cử. Các Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai các hình thức tuyên truyền, cổ động về cuộc bầu cử thông qua hệ thống văn hóa - thông tin cơ sở, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thi sáng tác tranh cổ động, triển khai các hoạt động tuyên truyền trực quan: kẻ vẽ pa nô, treo dán khẩu hiệu, áp phích... ở các khu dân cư, các trục đường chính và các điểm tập trung đông dân cư, trên các tuyến đường kiểu mẫu. Tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn quy định về bầu cử, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân  qua hệ thống đài phát thanh, các đội thông tin lưu động và các Nhà văn hóa được xây dựng phù hợp với từng địa bàn.

 Hình thức tuyên truyền ở địa phương cũng được đổi mới, chú trọng tuyên truyền miệng (tọa đàm, mạn đàm, nói chuyện thời sự). Một số địa phương triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về bầu cử thông qua việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” nhằm giúp cán bộ, công chức và nhân dân nắm được các quy định của pháp luật về bầu cử. Nhiều địa phương đã chủ động biên soạn và in tờ rơi Hỏi - Đáp về bầu cử, sáng tác các mẫu tranh tuyên truyền, in áp phích, biên soạn nội dung tuyên truyền miệng và phát hành đĩa CD gửi hệ thống Trung tâm văn hóa, các Ban Văn hóa xã, phường để tuyên truyền rộng rãi. Các đội thông tin lưu động, đội chiếu bóng lưu động; các nhà văn hóa, các câu lạc bộ của thôn, bản, xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, biểu diễn văn nghệ, chiếu phim các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, giao lưu văn nghệ quần chúng, phục vụ tốt công tác tuyên truyền bầu cử.

Công tác tuyên truyền bầu cử ở cơ sở, nhất là tại các khu dân cư, tổ dân phố cũng được các địa phương coi trọng. Bên cạnh việc thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, một số cơ quan, tổ chức đoàn thể, chính quyền cấp xã đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền cho cán bộ, công chức, nhân dân, công nhân tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ, học sinh, sinh viên, đoàn thanh niên; thành lập tổ thông tin tuyên truyền lưu động để  tuyên truyền đến từng hộ gia đình về công tác bầu cử, vận động từng hộ gia đình đi bầu cử, qua đó  nâng cao nhận thức của người dân về công tác bầu cử; nhiều cơ quan, đơn vị hữu quan của các địa phương đã xây dựng trang thông tin điện tử. Đây là một nét mới phù hợp với xu hướng phát triển thông tin mạng, góp phần mở rộng, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nhờ đó mà tỉ lệ cử tri đi bầu lần này đạt kết quả cao (đạt tỷ lệ 99,51%).

Các báo, đài, cổng thông tin điện tử của các tỉnh, thành phố đã mở chuyên trang, chuyên mục về bầu cử nhằm giới thiệu những nội dung quan trọng, những điểm mới của Luật bầu cử ĐBQH và Luật bầu cử đại biểu HĐND; tuyên truyền về hoạt động bầu cử, giới thiệu danh sách các ứng cử viên, tiểu sử những người ứng cử, phát biểu ý kiến của các cử tri, các ứng cử viên, hỏi đáp về bầu cử. Các đài phát thanh và truyền hình địa phương đã liên tục đưa tin và truyền hình về các công tác chuẩn bị bầu cử; nội dung tiến trình bầu cử và hoạt động trước và trong ngày bầu cử 22-5. Đội ngũ phóng viên báo, đài từ cấp tỉnh đến cấp huyện, các phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã kịp thời xuống cơ sở thu thập tin, bài, ảnh, hình ảnh, từ đó thường xuyên đưa tin, bài phản ánh tình hình công tác chuẩn bị bầu cử và không khí ngày bầu cử 22/5 tại địa phương.

Ngoài ra, tại các tỉnh miền núi, hải đảo xa xôi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền về bầu cử cũng được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Nhiều địa phương đã tổ chức soạn thảo, in ấn tài liệu, in sao băng đĩa bằng cả tiếng Kinh và các tiếng dân tộc để cung cấp cho các huyện, xã tuyên truyền cổ động cho cuộc bầu cử. Việc tổ chức phát thanh được tiến hành thường xuyên hoặc định kỳ bằng tiếng dân tộc phù hợp với đặc điểm của cộng đồng dân cư.

5. Hoạt động của Tổ giúp việc Tiểu ban Tuyên truyền

 Bộ phận thường trực Tổ giúp việc Tiểu ban đã làm tốt vai trò đầu mối chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan để triển khai các công việc được giao; tổ chức và vận hành hiệu quả hoạt động của Trung tâm Báo chí bầu cử nhằm cung cấp thông tin chính thống của Hội đồng bầu cử cho các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ với Tổ giúp việc Hội đồng bầu cử và các cơ quan hữu quan xử lý các yêu cầu cung cấp thông tin về cuộc bầu cử của các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài; tham gia cùng Tổ giúp việc của Hội đồng bầu cử chuẩn bị các thông cáo báo chí trong và sau ngày bầu cử để thông báo kịp thời tình hình và tiến độ bầu cử, số lượng cử tri đi bầu trong cả nước; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử; tổ chức họp báo trong nước và quốc tế công bố kết quả cuộc bầu cử.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ TRONG THỜI GIAN QUA

1. Kết quả thực hiện chung

 Nhìn chung, công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử trong thời gian qua đã được triển khai kịp thời, đồng bộ, sáng tạo, rộng khắp trên mọi lĩnh vực, mọi miền của đất nước, được dư luận trong và ngoài nước quan tâm; đã tạo được không khí dân chủ, sôi nổi, động viên nhân dân phấn khởi nô nức đi bầu, thực hiện quyền công dân, thể hiện trách nhiệm với đất nước; qua đó đã phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào thắng lợi chung của cuộc bầu cử và công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân và vì dân.

Đây là lần đầu tiên cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra vào cùng một ngày, nên các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương đã có sự tập trung chỉ đạo, công tác chuẩn bị hết sức chu đáo, khẩn trương và kĩ càng về mọi mặt bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thành công tốt đẹp. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử được thực hiện bài bản, thu hút sự quan tâm, chú ý thường xuyên của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chính trị của người dân và tạo không khí  phấn khởi, náo nức của Ngày hội lớn - một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước nhằm củng cố chính quyền từ trung ương đến cơ sở.

Công tác chỉ đạo tuyên truyền về cuộc bầu cử từ trung ương đến cơ sở đã được các cấp, các ngành chủ động triển khai; có sự sáng tạo, phong phú về hình thức và nội dung tuyên truyền, bảo đảm thông tin đầy đủ về các bước của tiến trình bầu cử được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trong suốt quá trình tổ chức cuộc bầu cử và Ngày bầu cử 22-5, lãnh đạo Tiểu ban Tuyên truyền luôn hoạt động tích cực, chỉ đạo sát sao, có sự phối hợp nhịp nhàng với các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử, các cơ quan bộ ngành hữu quan và chính quyền địa phương tham gia tổ chức bầu cử nhằm bảo đảm  sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời đối với công tác bầu cử ở địa phương.

 Các cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương, các ngành chức năng đã chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về bầu cử; đồng thời có nhiều biện pháp thiết thực và hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của từng địa phương trong cả nước, phù hợp với khu vực vùng sâu, vùng xa. Trên các tuyến đường từ thành thị tới nông  thôn, nhiều hình thức tuyên truyền về bầu cử đã được thực hiện sáng tạo và triển khai đồng bộ; các điểm bỏ phiếu được trang trí nổi bật, rực rỡ, trở thành điểm nhấn ở các khu dân cư. Công tác cổ động tuyên truyền trực quan được nhiều địa phương trên cả nước triển khai sớm; nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động đã tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân tham gia cuộc bầu cử. 

Công tác tuyên truyền đối ngoại về bầu cử đã tạo được sự quan tâm của dư luận và báo chí nước ngoài, góp phần ngăn chặn được nhiều luồng thông tin sai trái, phản động và chống đối của các thế lực thù địch đối với nhà nước ta. Bên cạnh đó, báo chí nước ngoài cũng đã có nhiều đánh giá tích cực về công cuộc cải cách và đổi mới của nước ta nói chung và phản ánh sự đổi mới về bầu cử các cơ quan dân cử ở trung ương và địa phương (Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp) nói riêng đã bảo đảm tính dân chủ.

Các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương đã tích cực triển khai sớm, đưa tin đầy đủ, liên tục về các hoạt động bầu cử; có sự kết hợp hài hòa giữa các nội dung tuyên truyền, thông tin về Luật bầu cử ĐBQH; Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, về vị trí, vai trò và những thành tựu của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII và của Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương; về diễn biến của quá trình hiệp thương; gắn công tác tuyên truyền về bầu cử với kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỉ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Các thành viên Tổ giúp việc Tiểu ban Tuyên truyền dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Tiểu ban luôn phát huy trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân đã kịp thời triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền về bầu cử. Bộ phận thường trực Tổ giúp việc của Tiểu ban Tuyên truyền đã tích cực chủ động trong việc làm đầu mối phối hợp với các cơ quan hữu quan kịp thời triển khai công việc theo đúng tiến độ đề ra.

2. Về một số tồn tại, hạn chế                                      

Đây là lần đầu tiên cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân diễn ra vào cùng một ngày nên công tác tuyên truyền về bầu cử không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, cụ thể  như sau:

- Việc định hướng thông tin tuyên truyền về một số vấn đề liên quan đến bầu cử chưa thật sự kịp thời; công tác tập huấn, hướng dẫn treo tranh cổ động và khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử ở một số địa phương còn chưa có sự thống nhất.

- Vấn đề thông tin, tuyên truyền về bầu cử còn chưa đậm nét trên một số báo, đài địa phương; một số báo đưa tin chưa chính xác về quá trình diễn biến của các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử do chưa nắm chắc lịch trình, tiến độ triển khai công tác bầu cử trong cả nước; chưa nắm vững các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân;  vẫn còn tình trạng tuyên truyền thiên lệch giữa bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Một số địa phương chưa chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền bầu cử còn chung chung, thiếu chi tiết; công tác tuyên truyền trực quan còn mỏng, không đồng đều chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp, đồng bộ của các phương tiện truyền thông đại chúng nên phần nào làm ảnh hưởng đến chất lượng tuyên truyền.

- Công tác tuyên truyền ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa chưa kịp thời, chưa thật sự sôi động; vẫn còn một số ít cử tri nhận thức chưa đầy đủ trách nhiệm của mình trong bầu cử. Việc niêm yết danh sách, tiểu sử ứng cử viên ở nhiều khu vực bỏ phiếu chưa thuận tiện để cử tri nghiên cứu, tìm hiểu. Ở một số địa phương, các tổ chức đoàn thể còn chưa làm tốt công tác tuyên truyền, chưa hướng dẫn cho cử tri tham gia tiếp xúc cử tri, đọc tiểu sử ứng cử viên và tự giác đi bỏ phiếu.

- Việc gửi báo cáo về công tác triển khai kế hoạch tuyên truyền của Ủy ban bầu cử các tỉnh thành trong cả nước và một số cơ quan, đơn vị hữu quan còn chậm làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tiểu ban.

3. Về nguyên nhân của thành công và tồn tại, hạn chế

* Nguyên nhân thành công:

­- Thành công của cuộc bầu cử là nhờ có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng bầu cử; sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo của các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử; Tiểu ban Tuyên truyền thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo sâu sát trong từng giai đoạn tuyên truyền để kịp thời giải quyết những vướng mắc và phát sinh.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác tuyên truyền từ trung ương đến cơ sở đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền về bầu cử; đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình; đồng thời thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát về hoạt động tuyên truyền trong ngành, đơn vị, địa phương mình quản lý, qua đó đã góp phần nắm bắt thông tin và dư luận trong nhân dân liên quan đến cuộc bầu cử, tham mưu kịp thời với các cấp lãnh đạo trong việc giải quyết những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, kịp thời ngăn chặn biểu hiện xuyên tạc, kích động, lôi kéo nhân dân chống phá, gây khó khăn cho cuộc bầu cử.

- Các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và địa phương đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền, đồng thời dành sự ưu tiên tập trung tuyên truyền về cuộc bầu cử theo đúng tiến độ, đúng kế hoạch, đúng lịch trình của Hội đồng bầu cử đề ra.

- Nhiều địa phương trong cả nước đã thực hiện tốt công tác vận động xã hội hóa tuyên truyền về bầu cử; vận động được nhiều doanh nghiệp cùng tham gia công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử góp phần làm phong phú hình thức tuyên truyền, thu hút được sự quan tâm, chú ý của người dân.

* Nguyên nhân của tồn tại và hạn chế:

- Nguyên nhân khách quan: cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, tình hình lạm phát trong nước vẫn ở mức cao do đó đã tác động không nhỏ tới tâm tư của cán bộ, đảng viên và nhân dân nên cũng phần nào gây khó khăn chung cho công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của các thành viên trong Tiểu ban Tuyên truyền và sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ còn chưa thường xuyên; việc thực hiện chế độ báo cáo của các cơ quan hữu quan còn chậm làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tiểu ban Tuyên truyền trong việc giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh.

+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể ở một số địa phương về công tác tuyên truyền còn thiếu tập trung, chưa quyết liệt. Một số cán bộ tuyên truyền còn hạn chế về năng lực làm ảnh hưởng đến chất lượng tuyên truyền. Tài liệu, kinh phí và các điều kiện phục vụ cho công tác tuyên truyền còn hạn chế nên ảnh hưởng phần nào đến quy mô, hình thức, nội dung tuyên truyền.            

+ Do đây là lần đầu tiên chúng ta tiến hành bầu cử 4 cấp trong cùng một ngày;   yêu cầu về nội dung của công tác thông tin, tuyên truyền rất lớn nên công tác chỉ đạo tuyên truyền nói chung và công tác triển khai của các cơ quan truyền thông nói riêng còn có phần lúng túng, chưa quan tâm đúng mức đến các hình thức tuyên truyền chiều sâu (như mạn đàm về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên,...); một số cử tri còn chưa nhớ hết tiểu sử các ứng cử viên nên có trường hợp còn bầu theo cảm tính. Hơn nữa, một số địa phương bố trí địa điểm bầu cử còn quá chật hẹp, nóng nực gây khó khăn cho cán bộ phục vụ bầu cử và cử tri tham gia bầu cử.

Tóm lại, có thể khẳng định rằng công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011- 2016 đã đạt kết quả tốt, diễn ra thuận lợi, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng luật, có tác dụng tích cực trong việc động viên mọi tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia bầu cử  góp phần rất lớn vào thành công của cuộc bầu cử. Nhân dân cả nước phấn khởi, tin tưởng và hi vọng vào chất lượng của các đại biểu sẽ đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của người dân.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN RÚT KINH NGHIỆM

- Để đạt được hiệu quả cao trong công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử cần phải phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo triển khai công việc và phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, công tác tuyên truyền cần được quan tâm thực hiện cả về chiều rộng và chiều sâu; chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với từng giai đoạn, tiến trình cụ thể của các bước trong công tác chuẩn bị bầu cử; tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm và tạo điều kiện cho cơ sở trong việc triển khai thực hiện đồng bộ bảo đảm tính liên tục của công tác thông tin tuyên truyền, đồng thời chuẩn bị nguồn lực để tập trung tuyên truyền trong giai đoạn cao điểm. Cần chú trọng công tác mạn đàm, trao đổi về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên và các nội dung liên quan; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tổ chức tuyên truyền trong hệ thống đoàn viên, hội viên của mình.

- Cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hữu quan, các bộ phận giúp việc của Hội đồng bầu cử và các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử nhằm bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan thông tấn, báo chí; có cơ chế cung cấp thông tin kịp thời qua Ban Tuyên giáo Trung ương - cơ quan đầu mối định hướng và chỉ đạo thông tin trên báo chí; tiếp tục duy trì trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử sau khi đã kết thúc cuộc bầu cử.

- Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử cần tập trung hướng tới tuyến cơ sở, với cách làm phù hợp xuất phát từ cơ sở. Các hình thức tuyên truyền cần phong phú, phù hợp với đặc thù của địa phương; đặc biệt phải chú trọng tuyên truyền về  phong tục, tập quán, tiếng nói, chữ viết của đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo góp phần quan trọng tạo không khí sôi động, thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo nhân dân cả nước.

- Nội dung thông tin, tuyên truyền bầu cử phải được lồng ghép và gắn liền với tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của Quốc hội, việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đất nước qua đó động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia bầu cử.

- Cần có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền. Việc phân bổ kinh phí bầu cử nên để địa phương chủ động thực hiện; mức phân bổ kinh phí không nên chủ yếu dựa vào tiêu chí dân số mà phải căn cứ vào thực tế từng địa phương và số tổ chức phụ trách bầu cử.

- Có hình thức khen thưởng thích hợp và kịp thời cho các cơ quan thông tấn, báo chí, các địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử.

 

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Tiểu ban tuyên truyền xin trân trọng báo cáo.

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW (để báo cáo);

- Các thành viên HĐBC (để báo cáo);

- Các thành viên UBTVQH (để báo cáo);

- VPTW, VPCP, VPQH;

- Ban tuyên giáo TW;

- Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ;

- Uỷ ban bầu cử các địa phương;

- Các thành viên Tiểu ban tuyên truyền;

- Tổ giúp việc Tiểu ban tuyên truyền;

- Lưu VT, TTTT.

TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẦU CỬ

TRƯỞNG TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN

(đã ký)

Nguyễn Đức Kiên

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

 

 

In trang