Thống kê cơ cấu kết hợp các dân tộc có người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII

STT TÊN DÂN TỘC TỔNG
 SỐ
ĐB
TS
ĐB
NỮ
TS ĐB
NGOÀI
ĐẢNG
TS
ĐB
TRẺ
<=40
HỌC VẤN LOẠI ĐẠI BIỂU NƠI ĐỀ CỬ GHI CHÚ
DƯỚI
ĐH
ĐẠI
HỌC
TRÊN
ĐH
ĐÃ
ỨNG
CỬ
TÁI
ỨNG
CỬ
LẦN
ĐẦU
TW
CỬ
ĐP
CỬ
TỰ
ỨNG
CỬ
Kinh  422  83 33 35 4 204 214 19 137 266 152 266 4  
Tày  15  7 2 3   12 3 1 5 9 3 12    
Thái  2   1   5     2 3 1 4    
Hoa  1 1 1   2       2   2    
Khơme  2     1 3 1   3 2 2 3    
Mường  3   2   6 1   2 5   7    
Nùng  1 1 1   2 1   1 2 1 2    
Mông  2       4 3   5 2 2 5    
Dao  3   2   4     1 3 1 3    
10  Gia-rai  2 1 1   3     1 2 1 2    
11  Ê-đê  1   1   4     1 3 1 3    
12  Ba-Na        1       1     1    
13  Xê-đăng  1   1     1     1   1    
14  Cơ-ho  1 2 1   2     1 1 1 1    
15  Sán Chay (Cao Lan)  1   1   1       1   1    
16  Chăm  1   1   1 1   2   1 1    
17  Sán Dìu  1       2       2 1 1    
18  Mnông        1         1   1    
19  S`tiêng  1   1     1     1   1    
20  Thổ  1   1 1         1   1    
21  Giáy  1   1     1     1   1    
22  Dẻ-Triêng          1   1       1    
23  Kor  2   2   1 1   1 1   2    
24  Kháng  1 1 1   1       1   1    
25  Hà Nhì          1     1     1    
26  Lào  1 1 1   1     1     1    
27  La Chí  1   1 1         1   1    
28  Si La  1   1   1       1   1    
29  Mạ          1       1   1    
30  Bru Vân Kiều  1   1   1     1     1    
  Tổng cộng:  500 122 42 61 9 263 228 21 166 313 167 329 4  
  Tỷ lệ %:  100  24.4 8.4 12.2 1.8 52.6 45.6 4.2 33.2 62.6 33.4 65.8 0.8  

(Hội đồng Bầu cử)

In trang