Thống kê cơ cấu kết hợp các dân tộc có người ứng cử ĐBQH Khóa XIII

STT TÊN DÂN TỘC TỔNG
 SỐ
ĐB
TS
ĐB
NỮ
TS ĐB
NGOÀI
ĐẢNG
TS
ĐB
TRẺ
<=40
HỌC VẤN LOẠI ĐẠI BIỂU NƠI ĐỀ CỬ GHI CHÚ
DƯỚI
ĐH
ĐẠI
HỌC
TRÊN
ĐH
ĐÃ
ỨNG
CỬ
TÁI
ỨNG
CỬ
LẦN
ĐẦU
TW
CỬ
ĐP
CỬ
TỰ
ỨNG
CỬ
Kinh  694  187 93 130 21 391 282 20 147 527 167 512 15  
Tày  26  13 4 8 1 17 8 1 6 19 3 23    
Thái  11  4 1 4 2 9     2 9 1 10    
Hoa  1 1 1   2 1     3   3    
Khơme  3     1 4 1   3 3 2 4    
Mường  13  7 2 5 1 11 1   3 10   13    
Nùng  3 2 4   7 1   1 7 1 7    
Hmông                              
Mông  11  4   2   8 3   5 6 2 9    
10  Dao  3   2   5     1 4 1 4    
11  Gia-rai  2 1 1   3     1 2 1 2    
12  Ngãi                              
13  Ê-đê  2   2   5     1 4 1 4    
14  Ba-Na  1     1 1     1 1   2    
15  Xê-đăng  2   1   1 1     2   2    
16  Sán Chay                              
17  Cơ-ho  1 2 1   2     1 1 1 1    
18  Sán Chay (Cao Lan)  1   1   1       1   1    
19  Chăm  2 1 1   3 1   2 2 1 3    
20  Sán Dìu  1       2       2 1 1    
21  Hrê  1 1 1   1       1   1    
22  Mnông  1   1 1 1       2   2    
23  Ra-glai                              
24  S`tiêng  1   1     1     1   1    
25  Vân Kiều                              
26  Thổ  1   1 1         1   1    
27  Giáy  1   1     1     1   1    
28  Cơ-tu                              
29  Dẻ-Triêng  1   1   2   1 1     2    
30  Châu Mạ                              
31  Khơ-mú  1   1   1       1   1    
32  Kor  3 1 3   2 1   1 2   3    
33  Tà-ôi                              
34  Chơ-ro                              
35  Kháng  2 2 2   2       2   2    
36  Xinh-mun                              
37  Hà Nhì      1   2     1 1   2    
38  Chu-ru  2 2 2   2       2   2    
39  Lào  2 2 2 1 1     1 1   2    
40  La Chí  2   1 2         2   2    
41  La Ha                              
42  Phù Lá                              
43  La Hủ                              
44  Lự                              
45  Lô Lô                              
46  Chứt                              
47  Mảng                              
48  Pà Thẻn                              
49  Cơ Lao                              
50  Cống                              
51  Bố Y                              
52  Si La  2 1 2 1 1       2   2    
53  Pu Péo                              
54  Brâu                              
55  Ơ-đu                              
56  Rơ-măn                              
57  Pahy                              
58  Ka dong  1 1 1   1       1   1    
59  Pa Cô  1       1       1   1    
60  Mạ          1       1   1    
61  Bru Vân Kiều  1   1 1 1     1 1   2    
  Tổng cộng:  827 260 117 185 34 491 302 22 179 626 182 630 15  
  Tỷ lệ %:  100  31.4 14.1 22.4 4.1 59.4 36.5 2.7 21.6 75.7 22.0 76.2 1.8  

(Hội đồng Bầu cử)

In trang