NGHỊ QUYẾT VỀ NGÀY BẦU CỬ QUỐC GIA VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV, thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, đã ký Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/10/2020.

 

QUỐC HỘI

Nghị quyết số: 133/2020/QH14

--------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------

 

NGHỊ QUYẾT 

Về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

----------------------------------------

 

QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13,

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.

Điều 2

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

                                                                                                                                            CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

                                                                                                                                                        (Đã ký)

 

                                                                                                                                             Nguyễn Thị Kim Ngân

 

In trang