Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia

23/03/2016

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-CTHĐBCQG ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc thành lập Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia và bổ nhiệm Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; Quyết định số 26/QĐ-CTHĐBCQG ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc bổ nhiệm Phó Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; Quyết định số 29/QĐ-VPHĐBCQG ngày 6 tháng 1 năm 2016 của Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc thành lập Tổ giúp việc để giúp Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia và giúp các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia, theo đó, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia như sau:

 

    CHÁNH VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Ông Nguyễn Hạnh Phúc
Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

*   *   *   *   *

CÁC PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Ông Lê Minh Thông
Phó Chủ nhiệm
Ủy ban Pháp luật

Ông Trương Minh Tuấn
Bộ trưởng
Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Hà Minh Sơn
Phó Trưởng ban
Công tác đại biểu

Ông Đặng Văn Chiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   *   *   *   *

THƯỜNG TRỰC VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

1. Bà Tạ Thị Yên, Phó Vụ trưởng, Văn phòng Quốc hội, Thường trực Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia

2. Ông Nguyễn Doãn Khôi, Trưởng phòng Văn thư,  Vụ Hành chính, Văn phòng Quốc hội, thành viên chuyên trách phụ trách công tác văn thư, hành chính của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia

3. Ông Nguyễn Hà Minh, chuyên viên Vụ phục vụ hoạt động giám sát, Văn phòng Quốc hội

*   *   *   *   *

CÁC TỔ GIÚP VIỆC VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

1. Tổ giúp việc về nhân sự

2. Tổ giúp việc về văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo

3. Tổ giúp việc về thông tin tuyên truyền, quản trị trang thông tin điện tử

4. Tổ giúp việc về an ninh, trật tự, an toàn xã hội

5. Tổ giúp việc về tài chính – quản trị

6. Tổ tổng hợp