DANH SÁCH ỨNG CỬ TỈNH NGHỆ AN

TỈNH NGHỆ AN : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 5, SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 13 NGƯỜI, SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 23 NGƯỜI .

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Nghệ An
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và Đô Lương.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. 

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Nghệ An
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Thái Hoà và các huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

 


UBBC Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Hoàng Mai và các huyện: Yên Thành, Quỳnh Lưu.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

 


UBBC Tỉnh/Thành phố: Nghệ An
Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm thành phố Vinh và các huyện: Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

 


UBBC Tỉnh/Thành phố: Nghệ An
Đơn vị bầu cử Số 5: Gồm thị xã Cửa Lò và các huyện: Diễn Châu, Nghi Lộc.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.

 


Thông tin chi tiết người ứng cử xin tải file đính kèm theo bài viết.

Cổng thông tin điện tử Quốc hội

In trang
File đính kèm
Các bài viết khác