DANH SÁCH ỨNG CỬ TỈNH KON TUM

TỈNH KON TUM : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2, SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI, SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI.

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Kon Tum
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Kon Tum và các huyện: Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H’Drai.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. 


UBBC Tỉnh/Thành phố: Kon Tum
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Đắk Hà, Đắk Tô, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi và Đắk Glei.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

 


Thông tin chi tiết người ứng cử xin tải file đính kèm theo bài viết.

 

Cổng thông tin điện tử Quốc hội

In trang
File đính kèm
Các bài viết khác