DANH SÁCH ỨNG CỬ TỈNH KON TUM

TỈNH KON TUM : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2, SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI, SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI.

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Kon Tum
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Kon Tum và các huyện: Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H’Drai.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. 


UBBC Tỉnh/Thành phố: Kon Tum
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Đắk Hà, Đắk Tô, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi và Đắk Glei.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

 


Thông tin chi tiết người ứng cử xin tải file đính kèm theo bài viết.

 

Cổng thông tin điện tử Quốc hội

In trang
File đính kèm