DANH SÁCH ỨNG CỬ TỈNH LẠNG SƠN

TỈNH LẠNG SƠN : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2, SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI, SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng và Hữu Lũng.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. 

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Lạng Sơn và các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.Thông tin chi tiết người ứng cử xin tải file đính kèm theo bài viết.

Cổng thông tin điện tử Quốc hội

In trang
File đính kèm
Các bài viết khác