NGHỊ QUYẾT SỐ 137/2021/QH14 BẦU CHỦ TỊCH QUỐC HỘI KHOÁ XIV, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 07/4/2021, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội công bố Nghị quyết số 137/2021/QH14 bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

QUỐC HỘI

---------------------

Nghị quyết số: 137/2021/QH14

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

 

NGHỊ QUYẾT

Bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

 

QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội;

Căn cứ Tờ trình số 842/TTr-UBTVQH14 ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia ngày 31 tháng 3 năm 2021;

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1

Bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, giữ chức vụ      Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV và chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Điều 2

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2021.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

  (Đã ký)

 

    Vương Đình Huệ

(Theo Cổng Thông tin điện tử Quốc hội)

In trang
Các bài viết khác