DANH SÁCH ỨNG CỬ TỈNH HOÀ BÌNH

TỈNH HOÀ BÌNH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2 SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Hoà Bình
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Hòa Bình và các huyện: Đà Bắc, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Hoà Bình
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Kim Bôi, Cao Phong, Lạc Sơn, Lạc Thủy và Yên Thủy.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

 

Thông tin chi tiết người ứng cử xin tải file đính kèm theo bài viết.

Cổng thông tin điện tử Quốc hội

In trang
File đính kèm
Các bài viết khác